Harde acties tegen frauderende verzekeraar Allianz

U leest hier ervaringen van mensen die voor miljoenen bestolen zijn door Allianz


Allianz speelt het spel sluw

Met de rug tegen de muur dealtjes sluiten

Nu de Hoge Raad een advies gegeven heeft over de informatieplicht van verzekeraars aan verzekerden in het kader van woekerpolissen gaan de verzekeraars snel proberen deals te sluiten. Omdat Allianz wel kon bevroeden dat het woekerpolisschandaal zich tegen de verzekeraars zou keren is Allianz al vroeg begonnen met het sluiten van geheime deals met "no cure, no pay" organisaties. Deze organisaties kregen geld om hun kosten te vergoeden en de aangesloten gedupeerden te compenseren. Dit alles in het geheim, want dit mag niemand weten. De gedupeerden kregen maximaal 5% van hun individuele verlies. De organisaties ontvingen tussen 10% en 25% van de uitgekeerde bedragen. Ook werd afgesproken dat geen enkele andere gedupeerde meer mag krijgen en dat alleen aangeslotenen gecompenseerd worden. De consumentenbond heeft dezelfde deal gesloten. Even rekenen:
Gemiddeld verlies per klant stellen we op € 50.000.
Klant wordt gecompenseerd met maximaal 5% = € 2.500
Allianz geeft aan de no cure no pay organisatie 20% van de € 2.500 = € 500
Allianz doet zich voor als de grote betrokken verzekeraar maar pakt per gedupeerde € 47.500
Stel dat er 100.000 verzekerden ingaan op het voorstel dat Allianz samen met de no cure no pay organisaties heeft beklonken, dan pakken de no cure, no pay organisaties 100.000 x € 500 = 50 miljoen Euro en Allianz 4,75 miljard Euro.

Postuum Adri Kranenburg

Onze advocaat van het eerste uur

Onze bevlogen en betrokken advocaat Adri Kranenburg is in december 2021 op 57-jarige leeftiujd overleden. De volkskrant van 26 februari heeft hem postuum herdacht. Klik hier voor het artikel
Adri Kranenburg

Uitspraak Hoge Raad

Doorbraak in woekerpolisaffaire

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag. De Hoge Raad deed de uitspraak naar aanleiding van de vragen die het hof Den Haag had voorgelegd in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Voorzitter van de vereniging Ab Flipse: "Dit is een geweldige uitspraak voor iedereen in Nederland met een woekerpolis". De uitspraak geldt namelijk niet alleen voor Nationale Nederlanden, maar is op alle verzekeraars van toepassing: "Dit is de doorbraak waar we al jaren op zitten te wachten". Voor de beoordeling of verzekeraars verplicht waren om aanvullende informatie te verstrekken bij de verkoop van beleggingsverzekeringen is volgens de Hoge Raad van belang of de informatie bij de polis voldoende duidelijk en nauwkeurig was, en of aanvullende informatie nodig was voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de polis. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende worden gewaarborgd. De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met eerder afgegeven advies door de Advocaat Generaal.
Link naar de uitspraakOpinie

Uitspraak Hoge Raad legt bom onder Kifid

Vrijdag 11 februari 2020 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het informeren van consumenten met betrekking tot beleggingsverzekeringen. De verzekeraars blijken de consumenten niet goed te hebben geïnformeerd over inhoudingen en risico's bij het aangaan van deze verzekeringen.
Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, heeft jarenlang alle consumenten afgewezen die klachten hadden over onder andere de informatievoorziening bij het aangaan van een beleggingsverzekeringen. Kifid heeft jarenlang procesgang getraineerd ten nadele van consumenten om hen in een steeds zwakkere positie te brengen. Kifid heeft samen met verzekeraars groepen gedupeerden onder druk gezet en geheimhoudingsverklaringen afgedwongen over kleine compensaties. Kifid, het door verzekeraars en andere financiële organisaties gefinancierde klachteninstituut, heeft dus jarenlang op een subjectieve wijze met een eigen juridisch perspectief consumenten benadeeld. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de informatie van verzekeraars onvoldoende en niet transparant was bij het aansmeren van deze beleggingsverzekeringen, in de volksmond "woekerpolissen". Daarmee oordeelt de Hoge Raad ook over het niet onafhankelijk functioneren en rechtspreken van het Kifid. De uitspraak is overduidelijk. De verzekeraars hebben bewust informatie achtergehouden aan consumenten om hen polissen te verkopen die nooit zouden renderen zoals werd voorgespiegeld. Kifid heeft dit jarenlang in honderden rechtszaken niet gezien, niet willen zien, hoogstwaarschijnlijk onder druk van hun financiers. Deze uitspraak moet het einde zijn van dit subjectief financieel klachteninstituut als ook een is dit een forse tik voor het AFM, de Autoriteit Financiële Markten, zij hebben dit niet opgemerkt en Kifid haar gang laten gaan. Voor minister Kaag is er nu maar één weg, grondige herverdeling van het toezicht op de financiële markt.

Opzettelijke misinformatie

Bedenker Allianz beleggingsverzekeringen aan het woord:

Hieronder ziet u een filmopname van een interview met de ontwikkelaar van de DINPLan Polis, een oud-medewerker / actuaris van de Zwolsche Algemeene. Allianz Levensverzekeringen heeft de Zwolsche Algemeene overgenomen en is extreem verder gegaan met het ondoorzichtiger maken van deze beleggingsverzekeringen. Hoor en zie hier het inside verhaal:

Fraude belicht

Zwijgcontract

Deelnemer verwoordt zijn onvrede

Omdat de actualiteit van de Woekerpolis affaire enigszins op de achtergrond is gekomen door nieuwe schandalen zoals bijvoorbeeld bij klanten van de Dexia Bank en ABN Amro wil ik via uw rubriek MELDPUNT laten weten dat wij gedupeerden van "Stichting Allianz Misleidt" zijn beroofd voor meer dan 7 miljoen euro door verzekeringsmaatschappij Allianz. In tegenstelling van de in de media verschenen informatie waarbij wordt gesuggereerd dat Allianz deze kwestie met hun klanten zou hebben afgewikkeld staan wij ná 10 jaar strijd nog steeds met lege handen omdat WIJ niet akkoord zijn gegaan met hun voorwaarden zoals o.a. geheimhoudingsplicht over een belachelijk lage vergoeding. Vergelijkbaar met de Dexia Bank die een gedupeerde van een aandelenleaseproduct wil afschepen met 500,00 euro terwijl deze recht zou hebben op 30.000 euro! Inmiddels heeft levensverzekeraar Nationale-Nederlanden bij name van Ceo David Knibbe de schade van hun woekerpolis opgebiecht bij toezichthouder AFM en toegezegd. Zo'n 9000 klanten duizenden euro's extra uit te keren.(Telegraaf 19 febr. 2022.) Het KIFID heeft ons al die jaren aan het "lijntje" gehouden en uiteindelijk al onze eisen afgewezen ten gunste van verzekeringsmaatschappij Allianz (dan hadden wij maar beter de "kleine lettertjes" moeten lezen!) Zij hadden óók geen zorgplicht. Het goede nieuws is dat "DE HOGE RAAD?" ná ruim 15 jaar op 11-2-2022 uitspraak in ons voordeel heeft gedaan waarbij de verzekeringsmaatschappijen in het ongelijk werden gesteld. Radar wijdde er in 2006 voor de eerste keer aandacht aan, de term "woekerpolis" was geboren. Het zou logisch zijn als Allianz net zoals Nationale Nederlanden ons ook schadeloos stelt. Maar tot op heden zwijgen zij in alle toonaarden!
Auto protest

Deelnemer rijdt in Oost Nederland rond met deze stickers op zijn auto

Deelnemer in Gelderland krijgt veel vragen over zijn protestactie van voorbijgengers.

Allianz protest

Column

Over wat Consumentenbond in 2021 met zijn vehikel 'CB Claimservice' bereikt heeft.

In zijn terugblik op 2021 (blz. 37 januari-nummer) klopt Consumentenbond zich op de borst over hetgeen in 2021 bereikt is: "Alle consumenten met een woekerpolis van Allianz die zich hadden aangesloten bij onze collectieve actie, zijn uitbetaald". De stichting Allianz DINPlan Dupe weet wat Consumentenbond via CB Claimservice aan gedupeerden uitbetaald heeft: een schamele 7.5% van de woekerpolis-schade. Ja, méér dan wat de Stichting juli 2021 na zeven jaar strijd met Allianz aangeboden kreeg - en afgewezen heeft: de helft van die 7.5%, zónder vergoeding van kosten. Ronduit achterbaks is het zwijgen van Consumentenbond over door Allianz vergoede kosten die in eigen zak gestoken zijn; vergoeding aan CB Claimservice voor het uit de wind houden van Allianz. De verdeelsleutel van Allianz blijft onbekend en de opbouw van het 'uitbetaalde bedrag' geheim! "Géén geheimhouding van deals!" was de absolute voorwaarde toen, op initiatief van Consumentenbond, de Stichting tussen 2015 en 2018 zijn 'voorkeurspartner' was. Zodra Consumentenbond met Consumenten Claim ging samenwerken onder de naam 'CB Claimservice' heeft de Stichting het partnerschap beëindigd. De rol van Consumenten Claim in 2017 bij ons gezamenlijke overleg met Allianz - Consumentenbond was NB als waarnemer aanwezig - lag nog te vers in het geheugen.

10 september 2021 besteedde KASSA aandacht aan de deal die CB Claimservice met ABN AMRO had gesloten. Het was Stichting Geldbelangen dat de Credit Agricole -zaak (CACF) over absurd hoge flexibele rentes consumentenkrediet bij Kifid aanhangig maakte en door de Commissie van Beroep (CvB) in het gelijk is gesteld. 80.000 slachtoffers zijn gecompenseerd met behoorlijke bedragen. Ook ABN Amro is door de CvB veroordeeld tot compensatie van te hoge rentes. Maar ABN Amro legt de uitspraak van de CvB zo uit, dat de bank daardoor maar een schijntje compenseert in vergelijking met CACF. Omdat het bij het consumptief krediet van ABN Amro om een nog groter aantal gedupeerden gaat, dacht Geldbelangen er goed aan te doen de zaak tegen ABN Amro over te dragen aan CB Claimservice dat naam heeft ervaring te hebben met omvangrijke deals. Ook Geldbelangen kwam van de koude kermis thuis. In de KASSA uitzending (www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/compensatieregeling-wurgkredieten-abn_amro-doekje-voor-het-bloeden) werd duidelijk waartoe dit geleid heeft. Stef Smit van CB Claimservice en een bankier van ABN AMRO werden door insiders geconfronteerd met de uiterst lage compensatie die overeen gekomen was. De opbouw wijkt sterk af van wat de CvB van Kifid bij Credit Agricole uitgesproken heeft, m.n. het 'rente op rente effect' dat in de deal van Consumentenbond niet meegenomen is. Het is een totaal demasqué; van twee 'gladjakkers'. In zijn verwarring bevestigt Stef Smit dat CB Claimservice 20% ontvangt van de overeengekomen totale compensatie. Het gaat om miljoenen (volgens de Consumentenbond "maar' om € 900.000,-"). Rob Goedhart (Geldbelangen) bleek gechoqueerd over het misbruik van vertrouwen door Consumentenbond, dat over de rug van slachtoffers van 'wurgkredieten' de 'zilverlingen' van ABN AMRO opstreek. Hij raadt hen voorlopig af te tekenen, zéker niet voor finale kwijting! Geldbelangen heeft de onwaarheden op een rij gezet ( www.geldbelangen.nl/onjuistheden_onwaarheden_ABN_Consumentenbond).

De parallellen tussen onze ongelijke strijd met Allianz en de gang van zaken rond wurgkredieten van ABN AMRO, i.c. de dubieuze rol van CB Claimservice, lopen in het oog.

Persbericht

'Wie betaalt bepaalt' geldt voor "onafhankelijk" klachteninstituut Kifid


Gedesillusioneerd trekken de woekerpolis-slachtoffers achter Stichting Allianz DINPlan Dupe - vóór en dóór houders van een Allianz DIN plan - zich na acht jaar strijd massaal terug uit de klachtenprocedures bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Jarenlang zijn ze aan het lijntje gehouden, is de klachtbehandeling op verzoek van verzekeraars twee keer langdurig stilgelegd en veranderde Kifid lopende de procedures de regels. Maar nu een advies aan de Hoge Raad over de informatieplicht van verzekeraars aan verzekerden een reëel perspectief op een positieve wending biedt, kondigt Kifid aan alle klachten vanaf 4 december 2021 af te zullen handelen. De daarbij geschetste procedure is de spreekwoordelijke druppel. Kifid betoont zich onbetrouwbaar!,

Gedupeerden verwijten Allianz dat ze niet geïnformeerd zijn over buitensporige provisies en andere kosten die op hun inleg zijn ingehouden en over de gevolgen daarvan voor hun beleggingsverzekeringen. Samen zijn ze door Allianz voor miljoenen euro's benadeeld.

Kifid beweert 'een gelijk speelveld te bieden voor consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners en rekening te houden met het kennisverschil tussen consumenten en ondernemers en financiële dienstverleners`. In de praktijk kiest Kifid steevast partij voor de verzekeraar en trekt de verzekerde aan het kortste eind.

Keer op keer heeft Kifid de argumenten van de slachtoffers van tafel geveegd, zonder weerwoord of door überhaupt niet te reageren. In de 'sector' heeft Allianz met het uitroken van gedupeerden 'school gemaakt'. Geheimhoudingsclausules die feitelijk verboden zijn (en volgens het Verbond van Verzekeraars niet bestaan) worden met instemming van Kifid verder aangescherpt. De Minister van Financiën staat het oogluikend toe. De fracties in de Tweede Kamer kennen de misstanden maar zijn onmachtig ze een halt toe te roepen.

Tot dusver is het gefixeerde oordeel van Kifid kortweg: 'de verzekeraar, i.c. Allianz, valt niets te verwijten want toen deze polissen werden afgesloten, was het wettelijk nog niet verboden je klanten te belazeren.' Regelingen bestaan volgens Kifid pas vanaf 1 juli 1994 (RIAV 1994).

Met het advies van de advocaat generaal van 14 oktober 2021 over cruciale vragen van het Gerechtshof Den Haag aan de Hoge Raad, gloort hoop op een voor woekerpolis-slachtoffers gunstige uitspraak van de Hoge Raad. De advocaat generaal komt tot de conclusie dat verzekeraars ook vóór 1994 wettelijk verplicht zijn om verzekerden duidelijk en begrijpelijk voor te lichten over aan hun beleggingsverzekeringen verbonden risico's en daarmee over de werking van het onderhavige Allianz DIN plan.

Kifid weigert dus het Arrest van de Hoge Raad af te wachten en zet de afhandelingsprocedure van alle aangehouden klachten in gang. Onze vorderingen zullen afgewezen worden zonder dat daartegen nog beroep mogelijk is. Na jarenlange strijd tegen Allianz - door slachtoffers zélf gefinancierd - is de maat vol.

'En masse' trekken gedupeerden nu hun klachten in. Ze laten het er niet bij zitten!
Pas op voor Allianz, ze bedriegen je waar je bij staat.

ALLIANZ PIKT UW GELD!

Wij gedupeerden van verzekeraar Allianz hebben een stichting opgericht om samen te strijden voor herberekening en compensatie van de diverse ongeoorloofde plunderingen door Allianz in de Dynamisch Investerings Plan Polis.

Deze beleggingsverzekering verzekert geen beleggingen het is een NEP polis en wordt ook wel een WOEKERPOLIS genoemd.
Wij gedupeerden verenigt in deze stichting zijn voor meer dan 7 miljoen Euro beroofd door Allianz.Malverseren, tijdrekken, vals informeren, stiekeme geldinhoudingen


Wat heeft Allianz allemaal gedaan om Nederlandse burgers op te lichten:


Begrijpt u waarom wij boos zijn!Allianz is de koning in het tijd rekken en dat makat ons boos

Voor gedupeerden door gedupeerden

Wij, gedupeerden houders van een beleggingsverzekering de "Dynamisch Investeringsplan Polis" van verzekeraar Allianz wat een nep polis blijkt te zijn, strijden samen voor een rechtvaardige compensatie. Allianz weigerde vijf jaar lang om met ons in gesprek te gaan over deze woekerpolis. Onze polissen worden ondertussen ouder, de gedupeerden worden ouder en Allianz, die alleen maar tijd rekt, lijkt de lachende derde. Allianz heeft onder strikte geheimhouding een aantal gedupeerden oneerlijk en onvoldoende gecompenseerd rechtstreeks of via no-cure-no-pay organisaties. Door deze betalingen bekent Allianz duidelijk schuld aan woekerpraktijken en diefstal van klanten.

Omdat Allianz 5 jaar lang weigerde met ons te praten en alle bezwaren van gedupeerden afwees, hebben deelnemers van de stichting vanaf mei 2014, meer dan 200 dossiers naar de geschillencommissie van het KiFiD verzonden, voor een rechtvaardige uitspraak. Bij het KiFiD hebben deze dossiers meer dan 7½ jaar gewacht op behandeling. In November 2021 hebben we het vertrouwen in een eerlijke rechtvaardige behandeling door het KiFiD opgezegd.

In de mangel van verzekeraars

De lobby van verzekeraars naar de politiek, de AFM en het KiFiD is gigantisch, omdat er voor de verzekeraars enorme schadevergoedingen betaald zouden moeten worden. Deze lobby gaat over de consumenten heen en uit zich in de 100% negatieve uitspraken van de geschillencommissie van het KiFiD, de rapportage van het AFM, die alles baseert op informatie van de verzekeraars, en het onvermogen van de politici die te weinig handvatten hebben om deze corruptie aan te pakken.

RADAR over woekerpolisaffaire

RADAR kaartte Woekerpolis malversaties aanSTEUN ONZE STRIJD

Allianz heeft zich ontpopt tot de keizer der woekeraars. Wij laten het er niet bij zitten.

Allianz walst over haar verzekerden heenDoneer aan de Oorlogskas

Laat Allianz zien en horen dat ze verkeerd bezig zijn

Allianz wil haar gelijk halen met een grote groep advocaten en actuarissen. Dit meer dan zeven jaar durende gevecht van ons tegen Allianz kost veel geld. Wij zoeken sponsoren die ons financieel steunen in onze strijd voor gerechtigheid Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die onbetaald haar werk verricht. De advocaat en de actuaris worden ingehuurd en betaald vanuit de bijdrage van de deelnemers. Allianz heeft een groot financieel vermogen en trekt alles uit de kast om rechtszaken te winnen en zaken te vertragen. Ze proberen louche dealtjes te maken met afzonderlijke klanten en met no cure no pay claimorganisaties. Tegen dit geweld moeten we als David vechten tegen Goliath Allianz. Hebt u ook zo'n groot probleem met dit soort woekerende verzekeraars en u wilt ons steunen, mail dan naar info@allianzmisleidt.nl en maak geld over op de bankrekening van de stichting NL69 RABO 01774.57.597. Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk!

Volg ons op Facebook

Volg onze strijd op Facebook

Volg onze activiteiten en Like ons op Facebook. Like de pagina, word vrienden en lees hoe we als kleine club gefrustreerd worden door de verzekeraar Allianz, die alleeen op eigen gewin uit is en u zoveel mogelijk probeert geld te ontnemen.

Allianzmisleidt op Facebook

Lees onze Tweets

Laat Allianz zien en horen dat ze verkeerd bezig zijn

Gebruik Twitter om uw ongenoegen te uiten, retweet onze berichten, gebruik #Allianzmisleidt en volg @Allianzmisleidt om voor onze zaak op te komen.