WIJ ZIJN OPRECHT BOOS

Stichting DinPlanDupe is een stichting van gedupeerden die samen strijden voor herberekening en compensatie van de diverse ongeoorloofde plunderingen door Allianz in de Dynamisch Investerings Plan woekerpolis.

Voor gedupeerden door gedupeerden
Wij zijn boos op Allianz

Wij, gedupeerden van Allianz, zijn ons gaan verenigen na een oproep in TROS Radar.
Op 11 april 2011 in een uitzending van Tros Radar plaatst gedupeerde, de heer Verstegen, een oproep tot het starten van een lotgenotengroep voor mensen die de dupe zijn van de woekerpraktijken van Allianz levensverzekeringen.
      Bekijk hier de uitzending van 11 april 2011
Op 29 oktober 2012 vertelt TROS Radar over de lotgenotenbijeenkomst van Allianz DinPlan op 27 oktober en roept op om aan te sluiten.
      Bekijk hier de uitzending van 29 oktober 2012.
Op 4 november 2013 heeft TROS Radar aandacht besteed aan de Allianz DIN Plan polis en de strijd van gedupeerden, verenigd in de Stichting Allianz DinPlan Dupe, voor volledige helderheid over deze woekerpolis. Tros Radar heeft Allianz Levensverzekeringen NV uitgenodigd om tijdens de opnamen te reageren, maar laat wederom zich niet zien.
      Bekijk hier de uitzending van 4 november 2013
Op 13 januari 2014 heeft TROS Radar nogmaals belicht dat Allianz slecht meewerkt en niet op een fatsoenlijke manier met haar klanten wil praten.
      Bekijk hier de uitzending van 13 januari 2014
Op 2 februari 2015 heeft RadarTV nogmaals belicht dat Allianz slecht meewerkt en niet op een fatsoenlijke manier met haar klanten wil praten.
      Bekijk hier de uitzending van 2 februari 2015. Op 13 november 2017 heeft RadarTV nogmaals belicht dat Allianz slecht meewerkt en niet op een fatsoenlijke manier met haar klanten wil praten.
      Bekijk hier de uitzending van 13 november 2017.
Op 2 april 2018 heeft RadarTV het KiFiD uitgenodigd met de vraag waarom de behandeling van de 700 woekerpolisdossiers, waarvan 150 van onze stichting, zolang duurt.
      Bekijk hier de uitzending van 2 april 2018.

Wij verliezen geld

Strategie

Na een oproep van TROS Radar is een aantal lotgenoten van het woekeren van Allianz met elkaar gaan praten en hebben ervaringen uitgewisseld. Dit heeft geleid tot de Stichting Allianz DinPlan Dupe.
Het hebben van een woekerpolis kan tot diverse financiële consequenties leiden, zoals bijvoorbeeld het ontstaan van een pensioengat of het niet kunnen afbetalen van een hypotheek. De uitdaging is een manier te vinden om je recht te halen, de woekerpraktijken aan de kaak te stellen en te zorgen dat de schade zo veel mogelijk beperkt blijft. Diverse bureaus en stichtingen zijn in het leven geroepen om u te helpen en meestal op basis van "no cure no pay". Dat betekent dat bij succes dit bureau haar kosten verhaalt op de verzekeraar en op de gedupeerde. De Stichting Allianz DinPlan Dupe heeft een geheel andere aanpak. Wij leggen als gedupeerden samen geld in en huren met deze inleg juridische en actuariële expertise in. Met als grootste voordeel dat wij (de gedupeerden) samen de lijnen uitzetten in onze strijd naar rechtvaardigheid.
Op 27 oktober 2012 zijn gedupeerden van Allianz in Utrecht bij elkaar geweest en hebben van gedachten gewisseld over een strijdplan. Lees verslag van deze bijeenkomst.
Het ontwikkelen van een kansrijke aanpak tegen de financiële wanpraktijken van een grote verzekeringsmaatschappij is een fikse en tijdsintensieve langdurige opgave Gezamenlijk gaan we de beproefde juridische en actuariële expertise inhuren. Gedurende het traject zal per deelnemer een dossier worden aangelegd op basis waarvan in een later stadium het schadebedrag kan worden bepaald. Naast de strijd die we met Allianz aangaan gaan we ook veel communiceren via deze website, via social media en houden goed contact met RadarTV en de Consumentenbond.

Samen klachten indienen bij KiFiD

Overleg met Allianz bleek de eerste jaren niet mogelijk, na aandringen van Tweede Kamerlid Pieter Omzigt en oproepen van minister Dijsselbloem kwam Allianz schoorvoetend in beweging. Omdat we erg lang geen contact kregen zijn we naar het KiFiD gegaan en individuele procedures gestart. Ondertussen hebben we wel met de toenmalige ombudsman gesproken en daaruit kwam dat we drie voorbeelddossiers naar voren kunnen brengen opdat niet alle 150 dossiers meteen behandeld behoeven te worden.
Hoe pakken we dat aan?
Enerzijds: de aangesloten deelnemers ondersteunen bij het voorbereiden van door ieder van hen bij de Geschillencommissie van het KiFiD in te dienen klachten (met al opgestelde modelbrieven en ondersteuning bij het invullen daarvan)
Anderzijds: opdracht geven aan:
- Mr. Adri Kranenburg: om met een drietal representatieve Allianz DIN Plan zaken (pilot cases) de procedure bij de Geschillencommissie van het KiFiD te gaan voeren;
- Ron van Os, actuaris: om daarbij te ondersteunen, onder meer bij de schadeberekening in deze zaken. De actuaris heeft drie pilotcases tussen alle polissen uitgezocht die gaan dienen als voorbeeld van vrijwel alle polissen en mogelijk het proces vereenvoudigen. Met de berekeningen van de actuaris is duidelijk te zien waar en hoe Allianz haar klanten heeft gedupeerd.

Ten strijde
Wij eisen VOLLEDIGE COMPENSATIE!

De stichting verbindt lotgenoten met elkaar, stimuleert samenwerken en vormt een collectief. In het eerste jaar (fase 1) is veelvuldig geschreven naar Allianz, maar Allianz bleef pertinent alle vragen en suggesties ontwijken. In fase 2 werkten we zoveel mogelijk als collectief en zijn onze individuele bezwaren voor gaan leggen aan het KiFiD. Waarbij in overleg met het KiFiD als eerste uitspraak wordt gedaan over drie voorbeeldpolissen, die daarna als maatstaf gaan dienen voor de andere oingebrachte polissen. Omdat de zaken erg lang blijven liggen bij het KiFiD en er ook diverse andere bewegingen zijn houdt de stichting de woekerpolis nauwlettend in de gaten. Zo is er een partnerschap aangegaan met de Consumentenbond. Er zijn nu een paar gesprekken geweest met Allianz, maar deze hebben tot nu toe niet geleid tot constructieve aanpak van onze compensatievoorstellen. Er zijn wel compensatievoortsellen gesloten met twee commerciële claimclubs, maar de gezamenlijke deelnemers hebben deze voosrtellen van de hand gewezen.

Wat willen we?

Wij willen gecompenseerd worden voor de geleden schade die Allianz ons heeft aangedaan. Door geheime inhoudingen op diverse niveaus zijn de beleggingen niet gaan groeien zoals deze behoorden te groeien. Wij willen dat deze inhoudingen teniet worden gedaan en de polissen worden herberekend. Wij willen het hefboomeffect op de overlijdingsrisico met terugwerkende kracht naar normale proporties brengen en daarbij weer de polissen herberekenen. Wij willen onrechtvaardigheid aanpakken.

Wat is intussen gedaan?

 • Dossiervorming. Door het bij elkaar brengen van alle dossiers en deze te vergelijken hebben we veel kennis opgedaan over wat er allemaal aan de hand is met de DinPlan polissen. Hoewel Allianz steeds met ieder individueel wil praten, zijn we nu juist sterker geworden door de verzameling van alle documenten die blootleggen dat Allianz een doorwrochte woekeraar is.
 • 3 juni 2013 heeft mr. Adri Kranenburg namens de Stichting een brief aan Allianz gestuurd waarin de algemene bezwaren tegen de Allianz DinPlan polis worden onderbouwd en verwoord. Deze brief is gebaseerd op een grondige analyse van een groot aantal polissen van deelnemers. Hij verzoekt Allianz om met de Stichting in overleg te treden over een oplossing.
 • Model "adhesiebrief". Parallel aan de brief van Mr. Kranenburg aan Allianz heeft elke deelnemer, onder verwijzing naar zijn polis gegevens en naar evt. eerdere correspondentie met Allianz, Allianz laten weten dat hij/zij zich bij de Stichting heeft aangesloten en dat de inhoud van de brief grotendeels ook op hem/haar van toepassing is. Dat hij/zij ook nog eigen bezwaren heeft. En: dat de deelnemer zelf beslist over het al dan niet aanvaarden van evt. voorstellen van Allianz.
 • Model "machtigingsbrief" waarin elke deelnemer (ten overvloede) aan Allianz laat weten dat Mr. Kranenburg gemachtigd is om namens de Stichting en de aangesloten polishouders overleg met Allianz te voeren.
 • Model "voorwaardenbrief". Allianz heeft laten weten alleen in overleg te willen gaan met sommige individuele deelnemers. Hierop hebben alle deelnemers Allianz laten weten een individueel gesprek alleen onder strikte voorwaarden aan te willen gaan: eerst inhoudelijke reactie op bezwaren van de Stichting tegen polis, per polis overzicht van alle kosten die op inleg zijn ingehouden, financiële bijdrage zodat de polishouder zich bij dit gesprek van juridische bijstand kan verzekeren.
 • Deelnemersbijeenkomst en verslag Stichting Allianz DinPlan Dupe op 28 september 2013.
 • Brief (4-10-2013) van de advocaat van de Stichting en van de lotgenoten om nogmaals te vragen om de brief van 3 juni serieus te nemen en echte antwoorden te geven. Duidelijk gemaakt dat de huidige wijze van communiceren van Allianz onaanvaardbaar is.
 • Aandacht vragen bij TROS Radar via diverse uitzendingen en interviews.
 • Brieven aan de nationale ombudsman op 11 nov 2013, 26 nov 2013, 29 dec 2013 en juni 2014.
 • Reminder brief van lotgenoten aan Allianz om antwoord te krijgen op de gestelde vragen (maart 2014), gevolgd door nogmaals een uitgebreide brief aan Allianz van de advocaat van de stichting.
 • Brieven van bestuur aan lotgenoten over hoe te handelen op de brieven van Allianz en de vervolgstappen.
 • Starten van de KiFiD procedure met een concept klachtenformulier, ondersteunende brieven, bijeenkomsten om de formulieren goed in te vullen. Een selectie van 3 pilot cases is gemaakt waarmee aan het KiFiD duidelijk de inhouding van extra kosten en het niet nakomen van afspraken kunnen worden aangetoond.
 • Deelnemersbijeenkomst en verslag Stichting Allianz DinPlan Dupe op 7 juni 2014.
 • Begeleiding deelnemers bij invullen KiFiD formulieren op 13 en 28 juni 2014.
 • Brief aan KiFiD over de door de Stichting voorgestelde procedure van 3 pilot cases.
 • Brief van advocaat naar Financiële ombudsman en een uitnodiging voor een gesprek in oktober 2014.
 • Akkoord gesloten met van KiFiD voor de werkwijze van de stichting om eerst 3 pilotcases te beoordelen.
 • Brieven verstuurd en contact gezocht en besprekingen gevoerd met politieke partijen.
 • Afspraken gemaakt met consumentenbond.
 • Partnerschap met Consumentenbond.
 • Gesprekken met politici en oproep minister Dijsselbloem legt druk op Allianz.
 • Allianz gaat onder druk politiek in gesprek met de Stichting.
 • Eerste gesprek tussen Allianz en de Stichting op 25 september 2015 was een aftastend gesprek, met de afspraak dat de actuarissen een case zouden gaan doorrekenen.
 • Tweede gesprek vond plaats op 15 december 2015 en Allianz blijft de stichting voorhouden dat ze het beste met de polishouders voorhebben. Allianz is duidelijk bang voor precedentwerking en durft niets toe te zeggen.
 • Diverse mailwisselingen met Allianz, maar Allianz weigert om antwoorden te geven op onze vragen.
 • Pleitnota verstuurd aan geschillencommissie KiFiD.
 • De 3 pilotcases zijn op 9 november 2016 in de geschillencommissie van het KiFiD verdedigd door onze advocaat Kranenburg met onderbouwing van onze actuaris van Os.
 • Twee claimorganisaties, die op no cure no pay basis werken, hebben de stichting benaderd om in gesprek te gaan met Allianz. In dit gesprek kwam naar voren dat Allianz een voorstel heeft neergelegd en men vroeg of de stichting met haar deelnemers mee wil doen. Daarop hebben we geantwoord dat we eerst het voorstel willen narekenen en overleg plegen met de deelnemers op 1 juli 2017. Ondertussen heeft Allianz de onderhandeling afgebroken en een ondermaatse deal wereldkundig gemaakt.
 • Op 1 juli 2017 zijn de deelnemers in gote getalen aanwezig geweest bij de door de stichting georganiseerde bijeenkomst. Daar is unaniem besloten niet akkoord te gaan met het voorstel van Allianz.
 • Opstellen en versturen persbericht samen met Consumentenbond.
 • Briefwisselingen advocaat stichting met KiFiD n.a.v. recente uitspraken.
 • Vijf gesprekken gevoerd onder mediation van het KiFiD met Allianz.
 • Brief naar leden over dreiging Allianz om uitingen op website.
 • Onder druk van KiFiD en Allianz geheimhoudingsverklaring getekend over de inhoud van de besprekingen.
 • 9 januari 2019, brief aan KiFiD over het continue uitstel door zowel Allianz ald het KiFiD.