ONGELOOF OVER DE WERKWIJZE VAN ALLIANZ

Stichting DinPlanDupe is een stichting van gedupeerden die samen strijden voor herberekening en compensatie van de diverse ongeoorloofde plunderingen door Allianz in de Dynamisch Investerings Plan woekerpolis.

Stop die graaicultuur

Allianz pakt geld van me af

Ik ben genaaid door een stel graaiers

Mijn inleg van 88.015 gulden van 1997 zou in 2021 mijn hypotheek van 350.000 gulden afbetalen. Bij de koop van mijn huis in 1997 kon ik kiezen voor verschillenden vormen van hypotheken. Op aanraden van mijn tussenpersoon koos ik voor de beleggingshypotheek van Zwolsche Algemene. Ik werd zelfs uitgelachen toen ik zei dat ik een annuïteit-hypotheek overwoog, dat was fiscaal erg dom volgens de tussenpersoon. Met het Din Hypotheekplan en een aflossingsvrije hypotheek was mijn afbetaling van mijn huis verzekerd en geborgd. De Hypotheekgever noemde dit een geldlening met vermogensopbouw in gemengde verzekering. Het blijkt nu toch veel anders te zijn! Ik ben slachtoffer geworden van woekerpraktijken van de verzekeraar Allianz, die zijn zorgplicht niet nakomt en mijn geld in Allianz zakken steekt. De groei van de door Allianz beheerde eigen fondsen en het systematisch in rekening brengen van hoge kosten, zorgen dat ik niet in staat ben op mijn 65ste mijn hypotheek af te lossen. Het sjoemelen van Allianz is op alle fronten gebeurd:
- In de eerste jaren 10% kosten in rekening gebracht, dit geld werd dus niet belegd
- Mijn bedrag is in delen belegd, waardoor het rendement negatief is beïnvloed
- In plaats van 0,5% beleggingskosten is 1% in rekening gebracht
- In eigen beheer beleggen van Allianz, waarschijnlijk netto gedeeld wat bruto zou moeten zijn
- Van mijn overlijdensrisicopremie wist ik vooraf niet dat die zo zou groeien (nu 900 Euro per jaar)
- Er is waarschijnlijk nog veel meer, wat ik niet weet

Plat gezegd: "Ik ben genaaid voor meer dan 100.000 Euro door dit stel graaiers".

Mijn belegging

Wat moet ik nu doen?

Gouden handdruk is me afgepakt

In 1988 ontving ik een gouden handdruk na van mijn toenmalige werkgever. Deze ontslagvergoeding omvatte een materiële - en immateriële vergoeding van gelede schade. De laatste vergoeding kon ik na een verzoekschrift aan de belastingdienst bruto voor netto incasseren. Het restant zijnde een bedrag van 115.000 gulden heb ik gestort in het Holland Obligatiefonds op advies van mijn toenmalige verzekeringsadviseur. De bedoeling was een pensioenaanvulling te verkrijgen ingaande op 61 jarige leeftijd. De voorgeschotelde rendementen logen er niet om en liepen uiteen van 8 procent groei naar 642.000,-- en 987.000 bij een jaarlijkse groei van 10 procent. De uitkering bij overlijden bedroeg 114.000,-- Belegd werd volgens het DIN plan waarmee op grond van b.g. rendementen een lijfrente zou kunnen worden gekocht van 59.000 en 91.000 per jaar. Alle genoemde bedragen zijn afgerond op een veelvoud van 1000,-- gulden en in guldens, tenzij anders vermeld. Er werd echter maar belegd 101.460,-- . Dus direct afgeroomd een bedrag van bijna 14.000,--. De gegarandeerde eindwaarde zou op basis van 4% samengetelde interest 261.000,-- bedragen. Er stond niet bij dat deze garantie kwam te vervallen bij het overstappen naar een ander fonds binnen de Zwolsche Algemeene. Wel dat deze kosten 2 procent zouden bedragen. Welnu om een lang verhaal kort te maken, vorig jaar is de polis tot uitkering gekomen. De uitkering bedroeg in 2011, na de overeengekomen 23 jaar euro 96798,-- Ondanks de eenmalige inhouding van bijna 14000,-- hield men jaarlijks kosten in ter dekking van het overlijdensrisico! Deze uitkering bij overlijden zou echter nooit meer hoeven te zijn dan 114.000,-- Er is dus geen sprake van risico, zelfs niet vanaf het eerste jaar, immers de storting bedroeg 114.000,-- Op mijn stuitingsbrief (op advies van Allianzmisleidt geschreven) kreeg ik van Allianz een antwoord dat ik nog steeds niet begrijp, maar wellicht door uw actuaris uit te leggen!

Ik ga tot het gaatje!

Allianz pakt geld van me af

De onderste steen moet boven

In 1988 sloten mijn voormalige partner en ik op advies van de tussenpersoon onze eerdere levensverzekeringspolissen uit 1981 over op DIN hypotheekplan van Zwolsche Algemeene, "een nieuw en veel voordeliger product". Dom natuurlijk, want van de oude inleg kregen we een fractie terug. Na het verbreken van mijn relatie nam ik het huis en de hypotheek over en de 2 levensverzekeringen werden omgebouwd tot één polis op mijn leven. Pas veel later ontdekte ik dat niet het verzekerd bedrag van de polis uit 1988 was verdubbeld maar dat ik een nieuwe polis had afgesloten met een nieuw polisnummer én een nieuwe periode van vijf jaar. In totaal bleek ik acht in plaats van vijf jaar acquisitiepremie betaald. Eind negentiger jaren begon me op te vallen dat het kapitaal wel erg langzaam groeide. Ik vroeg aan Allianz en aan de nieuwe tussenpersoon om uitleg. De een wees naar de ander. Inmiddels had de AFM dit soort polissen onderzocht en in het eindrapport bleek Allianz DIN Plan "de moeder van alle woekerhypotheken". Sinds ik dit weet heb ik intensief gecorrespondeerd met Allianz en tussenpersoon. Mijn twee invalshoeken zijn:
1. de levensverzekeringspolis (elk jaar wordt een groeiend deel van de inleg afgehaald onder de noemer van overlijdensrisicodekking en kosten. Daarover staat niets in de polisvoorwaarden en het is pas sinds 2005 zichtbaar in het waardeoverzicht)
2. het rendement van Allianz Holland Obligatiefonds, waarin het resterend bedrag wordt belegd. Het rendement was volgens de jaarlijkse informatie van Allianz in vrijwel de gehele looptijd van de polis hoog tot zeer hoog.
In mijn jaarlijks waardeoverzicht zag/zie ik daar weinig van terug en intussen heb ik een helder beeld hoe ik door Allianz en tussenpersoon ben bedrogen. En Allianz doet of ik gek ben en doet onterecht voorkomen dat een regeling met Wabeke is getroffen over teveel betaalde administratiekosten. Als het al waar zou zijn heb je daaraan niets. Mijn schade schat ik op 40.000 Euro. Jaren steggelen met Allianz en tussenpersoon leert dat dit tot niets leidt. Alleen gezamenlijk optreden tegen Allianz levert misschien iets op. Voor mezelf heb ik besloten: ik ga tot het gaatje!

Pas op voor Allianz, ze bedriegen je waar je bij staat.

ALLIANZ MAAKT VERZEKERINGSVAK TEN SCHANDE

Allianz heeft zich ontpopt tot de keizer der woekeraars.De absurditeit van Allianz met dit woekerpolisdossier